Ocena ryzyka zawodowego a kodeks pracy

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i materiału zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których praca z treściami łatwopalnymi może sprawiać komponowanie się niebezpiecznych mieszanin wybuchowych i sprawiać w mieszkaniu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm świadczy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w branżach przemysłowych.

Podając w sztuce czy przechowują substancje mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi wziąć oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien też ustalić w wieżowcach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze założeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zacząć zapłon.

Cel : Przeprowadzenie analizy i spełnienie dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem. Celem stworzenia dokumentu jest przeprowadzenie wymagań prawnych i zminimalizowanie ryzyka powiązanego z perspektywą wystąpienia atmosfer wybuchowych w znaczeniu pracy.

Sposób zrealizowania usługi: Stanowiska pracy, w których potrafią spotkać atmosfery wybuchowe, będą ocenione z podziałem na strefy zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi oraz ochrona przed wybuchem: Drugim etapem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu zgodnie z kolejnym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a i fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W wypadku ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy wyposażenia oraz układy zabezpieczające dla wszystkich pomieszczeń pracy, na jakich mogą spotkać atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane razem z kategoriami odpowiednimi dla stref zagrożenia wybuchem.